Over Creating Balance

Creating Balance is een flexibele organisatie die zich specialiseert in het ontwikkelen en uitvoeren van een op maat gerichte aanpak. De trajecten richten zich op problematische groepen en individuen zoals jongeren en volwassenen waarbij problemen spelen als huisvesting, financiën, dagbesteding, criminaliteit, overlast. verslavingsproblematiek en/of multi-problematiek.
Pijlers waaraan de werkwijze van Creating Balance onder andere te herkennen is:

  • Werken vanuit een probleemoplossende benadering, waarin de mogelijkheden en vraag van de cliënt centraal staan.
  • Het bewerkstelligen van inzicht en een gedragsverandering op het probleemgedrag van de cliënt, vormt de basis ter voorkoming van recidive.
  • Een onorthodoxe, flexibele en out-reachende aanpak.
  • Doorzettingsvermogen, waarbij het behalen van de einddoelen en tevredenheid van de cliënt als succes geldt.
  • Als kwaliteit geldt, dat alleen het beste goed genoeg is.

Missie
De missie van Creating Balance luidt; “door middel van coaching, training vanuit ervaringsleer, mensen instrumenten aan te reiken en/of hen inzicht te verschaffen in hun huidige situatie, handelen en denken en daardoor een zodanige gedragsverandering te bewerkstelligen dat men weer in staat is een positief (toekomst)perspectief te ontwikkelen.”

Visie
De visie van Creating Balance is, dat er in het hulpverlenings- c.q. begeleidingstraject van uitgegaan wordt dat iedereen te helpen is. De hulp en/of ondersteuning vindt dan ook plaats vanuit een aantal basisprincipes, te weten;

  • De kwaliteiten en de mogelijkheden van een cliënt dienen als uitgangspunt, in plaats van zijn/haar beperkingen.
  • Door het bewerkstelligen van een gedragsverandering, op basis inzicht bij de cliënt mbt tot zijn/haar problematiek in relatie met de kwaliteiten en mogelijkheden, kan er een blijvend positief resultaat bewerkstelligd worden.
  • De relatie cliënt – personeel van Creating Balance is gebaseerd op gelijkwaardigheid en onderling respect.
  • De werkattitude is te kenmerken als, flexibel, kwalitatief hoogwaardig, innovatief, onorthodox, doortastend en eerlijk.